Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane overeenkomsten en gelden in elk geval boven en tegen deze bedongen door onze leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers en klanten. Met de term “opdrachtnemer” wordt bedoeld: Nexperteam CVBA, met maatschappelijke zetel te 2520 Emblem, Dorpstraat 50a. Met “opdrachtgever” wordt bedoeld hetzij de ondertekenaar van deze offerte, hetzij de rechtspersoon dewelke zich, middels ondertekening van deze offerte door haar vertegenwoordiger, in rechte heeft verbonden.

 

Artikel 2. Verkoopsvoorwaarden

Elke offerte wordt opgesteld op grond van de informatie door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer bezorgd; de opdrachtgever staat in voor de correctheid van de door hem verschafte informatie. De ondertekening van de offerte door of namens de opdrachtgever houdt de aanvaarding ervan in. Elke ondertekenaar verbindt zich hoofdelijk met de rechtsperso(o)n(en) waarvoor hij optreedt. Onze offertes zijn vrijblijvend en houden aldus geen bindend aanbod in. In hoofde van de opdrachtnemer is de offerte derhalve enkel bindend nadat hij deze hetzij ondertekend, hetzij schriftelijk bevestigd heeft.

 

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud

Alle diensten en goederen, zowel immateriële als materiële - en zelfs indien deze laatste reeds volledig ingericht zijn - blijven eigendom van de opdrachtnemer tot alle facturen, inclusief eventuele intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten, volledig betaald zijn. Het risico gaat echter wel reeds over op de opdrachtgever vanaf de inbezitstelling van deze goederen of diensten.

 

Artikel 4. Overmacht

Vertraging of uitstel in de levering of uitvoering van de bestelde diensten geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, en kan evenmin aanleiding geven tot een opschorting van betaling van de reeds verschuldigde bedragen. Wanneer de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, of andere oorzaken buiten zijn wil, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor om, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding van hem kan worden geëist, hetzij om onder dezelfde voorwaarden de overeenkomst voor een door hem te bepalen termijn als tijdelijk geschorst te beschouwen. Heeft de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 5. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling

In geval van annulering van de bestelling of opdracht is de opdrachtgever naast de prijs van de reeds uitgevoerde bestellingen of opdrachten tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40 % van de waarde van de geannuleerde bestelling. Voormelde bepaling ontzegt de opdrachtnemer op geen enkele wijze het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade hoger is dan het bedrag van de alhier forfaitair voorziene vergoeding. Voormelde schadevergoeding is eveneens verschuldigd in alle gevallen van ontbinding van de overeenkomst, andere dan deze welke reeds voorzien zijn in voorgaande artikels. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van

rechtswege en zonder aanmaning als ontbonden te beschouwen, onder de voorwaarden hierboven vermeld, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. In voormelde gevallen zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Verbintenissen – Kwaliteit van het werk

De opdrachtnemer wenst te stipuleren dat de in het kader van deze offerte bestelde diensten enkel een inspanningsverbintenis in haren hoofde inhouden, dewelke er, meer bepaald, in bestaat dat de opdrachtnemer naar best vermogen de door de opdrachtgever bestelde diensten zal trachten uit te voeren.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever of diens tussenpersonen geleden schade, die het gevolg is van een onrechtmatige daad, waarbij deze aansprakelijkheid van Nexperteam CVBA beperkt is tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de

opdracht die niet, of niet volkomen, werd nageleefd, of in het kader waarvan de aansprakelijkheid zich situeert. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rest- of gevolgschade.

De vrijwaringsplicht van de opdrachtnemer m.b.t. gebreken in de geleverde goederen en diensten kan zich niet verder uitstrekken dan deze van zijn leveranciers. Bovendien is de opdrachtgever ertoe gehouden om in dergelijke gevallen eerst voormelde leveranciers aan te spreken.

 

Artikel 8. Geheimhoudingsplicht

De opdrachtnemer erkent dat hem door de opdrachtgever geheimhouding is opgelegd inzake alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van de opdrachtgever, op de wijze zoals omschreven in de hoofdovereenkomst waarop deze offerte betrekking heeft. Anderzijds rust er op de opdrachtgever eveneens een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie welke deze ontvangt verband houdende met de werking van de opdrachtnemer evenals met betrekking tot de door deze gehanteerde tarieven.

 

Artikel 9. Privacy

De persoons- en bedrijfsgegevens zoals deze aan Nexperteam werden medegedeeld, worden verwerkt met het oog op het beheer van de facturatie en betalingen en voor het centraal beheer van het cliënteel. Elke natuurlijke persoon heeft toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan onjuiste gegevens verbeteren. Aanvullende inlichtingen m.b.t. de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De licentienemer die een natuurlijke persoon is, stemt toe in de verwerking van zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit voor zijn identificatie.

 

Artikel 10. Intellectuele rechten

Nexperteam CVBA behoudt het recht om het eindresultaat van de verrichte prestaties (tekst, foto’s, video, grafisch ontwerp, websites) te gebruiken voor eigen promotie-doeleinden, zoals het aanleggen van een portfolio, in zoverre het materiaal niet het auteursrechterlijk eigendom vormt van een derde partij. Bij gebrek aan een visueel element kan het logo van de opdrachtgever worden gebruikt.

 

Artikel 11. Klachtenprocedure

Klachten betreffende de geleverde diensten of de uitvoering van de opdracht moeten de opdrachtnemer schriftelijk en aangetekend toekomen binnen een termijn van tien dagen, die begint te lopen daags na de levering of de beëindiging van de opdracht. In geen enkel geval kan de klant of de opdrachtgever een klacht of opmerking als voorwendsel inroepen om zijn betaling te schorsen, te vertragen of niet te voldoen.

Het protest tegen de factuur dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de tien dagen na de factuurdatum. Overschrijding van deze termijn impliceert verval van het recht te protesteren.

 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

1. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. De door de opdrachtnemer gefactureerde prestaties zijn betaalbaar op bankrekeningnummer BE53 3630 4417 5153 bij de ING-bank.

2. Iedere vervallen factuur zal van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 15% met een minimum van 150,- EUR. Bovendien is bij niet betaling van de factuur binnen de hierboven gestelde termijn, vanaf de vervaldag, van

rechtswege en zonder aanmaning, een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand, aan te rekenen op het totaal verschuldigde bedrag. Voor de berekening van deze intrest wordt iedere begonnen maand als verschuldigd aanzien. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde

wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en zullen de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend worden aan een forfaitair bedrag van 60 euro. Bovendien doet deze forfaitaire schadevergoeding geen enkele afbreuk aan het feit dat de opdrachtgever gehouden is tot de terugbetaling van alle advocaat-, deurwaarders- en gerechtskosten die eventueel moeten worden gemaakt om het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in te vorderen.

3. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in art.12.2 en art.12.4, zullen bij wanbetaling alle andere, nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever, van rechtswege opeisbaar worden.

4. Bij wanbetaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om van rechtswege en zonder aanmaning alle verdere leveringen van bestelde diensten stop te zetten. De stopzetting van de activiteiten gebeurt dan zonder enige verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer ten opzichte

van de opdrachtgever. Tevens behoudt de opdrachtnemer zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning, als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

5. Elke wanbetaling m.b.t. gebeurlijk toegestane betalingstermijnen heeft tevens tot gevolg dat alle nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder aanmaning onmiddellijk eisbaar zijn.

 

Artikel 13. Domeinnaamregistraties en hostingabonnementen

Voor domeinnaamregistraties en hostingabonnementen gelden onze Algemene Gebruikersvoorwaarden. Betaling van deze factuur impliceert aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Exclusieve bevoegdheid – Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het rechtsgebied waarin de zetel van de opdrachtnemer gevestigd is.

 

Deze voorwaarden werden opgesteld in even zo veel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn.

Elke partij erkent, door de ondertekening of betaling ervan, er een exemplaar van ontvangen te hebben.

 

 

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DOMEINREGISTRATIES

 

Artikel 1. Gelding en aanvaarding voorwaarden

Deze overeenkomst wordt beheerst door de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen de extensie waarin de licentienemer zijn domeinnaam wenst te registreren. De licentienemer erkent uitdrukkelijk voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden via de website van de beheerder van de extensie, en de toepassing ervan integraal te aanvaarden.

 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

Elke registratie of abonnement heeft een minimale duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd, indien de opdrachtgever deze niet annuleert tenminste 2 maanden voor het verstrijken van de termijn. De overeenkomst zal onmiddellijk een einde nemen indien de beheerder van de extensie failliet verklaard wordt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, dan wel om welke reden ook niet meer gerechtigd is domeinnamen te registreren. De licentienemer kan op geen enkele wijze en om geen enkele reden Nexperteam hiervoor verantwoordelijk stellen of uit dien hoofde schadevergoeding vorderen. Indien de licentienemer de verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet naleeft, heeft Nexperteam het

recht om de overeenkomst te beëindigen indien de licentienemer niet binnen de 14 dagen een positief gevolg heeft gegeven aan de aanmaning.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

De licentienemer verklaart en garandeert dat :

›› alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedures en gedurende de licentie volledig en juist zijn;

›› het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet;

›› de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel;

›› de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel;

›› de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden;

 

Nexperteam is niet verantwoordelijk voor enige schade ten gevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van Nexperteam, zelfs indien Nexperteam vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid tot het ontstaan van zulke schade, hetzij berokkend aan of door de licentienemer, derden of de beheerder van de extensie, bijvoorbeeld m.b.t. (niet-limitatieve opsomming) :

›› het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een licentienemer of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit;

›› het beëindigen van de agentuurovereenkomst tussen Nexperteam en de beheerder van de extensie;

›› de stopzetting van de activiteiten van Nexperteam m.b.t. het registreren van domeinnamen in de extensie;

›› het opeisen van rechten op domeinnamen door derden;

›› technische fouten of problemen, hetzij tijdelijk dan wel blijvend;

›› handelingen en nalatigheden van de beheerder van de extensie m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam;

 

De licentienemer zal Nexperteam vrijwaren tegen elke vordering, zo naar de hoofdsom, intresten en gerechtskosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.

 

Artikel 4. Meldingsplicht licentienemer

De licentienemer is verplicht iedere wijziging van of aan zijn contactgegevens - waarover hij verplicht is te beschikken voor het voeren van iedere officiële communicatie met Nexperteam onmiddellijk ter kennis te brengen van Nexperteam. Hetzelfde geldt voor iedere wijziging van naam, vennootschapsvorm, handelsregisterinschrijving, BTW-nummer, adres, telefoon- en faxnummers, dan wel overdracht gepaard gaande met overdracht van de totaliteit der activa.